Stowarzyszenie Vajra

vajra baner.jpg

Statut

Email Drukuj PDF

STATUT

Stowarzyszenia na Rzecz Nieustającego Rozwoju VAJRA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie na Rzecz Nieustającego Rozwoju VAJRA, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. Stowarzyszenie może posiadać swoje oddziały na terenie całego kraju. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Kwaśniów Dolny, gmina Klucze, powiat olkuski.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7

Nazwa Stowarzyszenia jest jego zastrzeżonym i prawnie chronionym dobrem osobistym.

§ 8

Stowarzyszenie może używać godła, odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd oraz skróconej nazwy Stowarzyszenie VAJRA.”

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Działalność na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu, zrównoważonego rozwoju,

krajoznawstwa, zagospodarowania turystycznego, promocji turystyki i ekologii,

2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

3. Propagowanie pomysłowych i aktywnych form spędzania wolnego czasu, upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu, także sportów ekstremalnych,

4. Działanie na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie międzynarodowej wymiany

młodzieżowej,

5. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

6. Aktywizowanie życia kulturalnego i społecznego, działania na rzecz sztuki, ochrony dóbr

kultury i tradycji, promocja kultury i sztuki polskiej w kraju i za granicą,

7. Działania na rzecz integracji krajów Unii Europejskiej i innych krajów świata oraz na rzecz

rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

8. Działanie na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego, stwarzanie warunków

swobodnego kształtowania światopoglądu, promocja ochrony praw człowieka i

poszanowania inności,

9. Ochrona i promocja zdrowia,

10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
11. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i

mężczyzn,

12. Rozwijanie umiejętności i zainteresowań młodzieży, pomoc w zdobywaniu wiedzy i

kwalifikacji przydatnych młodemu człowiekowi w jego przyszłej aktywności zawodowej

oraz społecznej,

13. Działalność na rzecz mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych,

14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,

15. Działalność na rzecz grup społecznie wykluczonych lub zagrożonych tym wykluczeniem,

16. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

17. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania

patologiom społecznym,

18. Działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów

zbrojnych, wojen w kraju i za granicą,

19. Działalność wydawnicza i kolportaż,

20. Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia związanych z działalnością

Stowarzyszenia,
21. Współpraca z administracją publiczną, samorządem terytorialnym i lokalnym,

22. Podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1. Podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Stowarzyszenia,

2. Współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami, uczelniami, instytucjami naukowymi,

komitetami, towarzystwami, fundacjami, władzami samorządowymi oraz z innymi osobami

prawnymi w kraju i za granicą, w zakresie dotyczącym działalności Stowarzyszenia,

3. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, konkursów, wykładów, debat, pokazów,

ekspozycji, seminariów, wycieczek, konferencji, konsultacji itp. o tematyce związanej z

celami statutowymi Stowarzyszenia oraz uczestnictwo w/w wymienionych,

4. Promocję i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej

5. Organizowanie wewnętrznego życia Stowarzyszenia, zebrań, prelekcji i odczytów,

6. Organizowanie imprez kulturalnych (festiwali, programów edukacji alternatywnej,

festynów, klubów europejskich, wystaw itp.),

7. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zwłaszcza wykluczonej społecznie,

poprzez organizację zajęć sportowych, kulturalnych, edukacyjnych,

8. Organizację imprez integracyjnych, turystycznych, propagowanie krajoznawstwa,

włączanie wszystkich zainteresowanych do uprawiania różnych form turystyki i sportu,

także sportów ekstremalnych poprzez stwarzanie możliwości korzystania z imprez

turystycznych, rekreacyjnych, krajoznawczych lub sportowych organizowanych przez

Stowarzyszenie,

9. Wspieranie obywateli, zwłaszcza młodzieży, w celu aktywnego włączenia się w życie

społeczno-kulturalne miasta, regionu i kraju,

10. Popularyzowanie nauki i edukacji,

11. Popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności wyprawowej członków

Stowarzyszenia w kraju i zagranicą,

12. Uczestnictwo w programach Unii Europejskiej i innych oraz w międzynarodowej

wymianie młodzieży,

13. Inicjowanie lub uczestnictwo w opracowaniu i realizacji programów prowadzonych z

udziałem partnerów krajowych lub zagranicznych,

14. Przyjmowanie i delegowanie do innych organizacji wolontariuszy oraz poprzez

organizację, koordynację, promocję i wspieranie pracy wolontariuszy,

15. Zabieganie o wsparcie organów administracji publicznej oraz realizację zadań

publicznych powierzonych Stowarzyszeniu przez organy administracji publicznej, przy

czym Stowarzyszenie może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań

publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez

organy administracji publicznej,

16. Pozyskiwanie i rozdzielanie środków pomocy finansowej lub rzeczowej, przeznaczonej na

działalność zgodną ze statutowymi celami Stowarzyszenia, także pomiędzy jednostki, na

rzecz których prowadzi swoją działalność statutową,

17. Koordynację, a także prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej dla realizacji

programów własnych i wspólnych.

 

§ 12

Ponadto Stowarzyszenie może:

1. Podejmować działania ukierunkowane na zmiany o charakterze systemowym na rzecz

celów społecznie użytecznych, zgodnych z głównymi założeniami Stowarzyszenia,

2. Wypowiadać się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,

współpracować z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym,

środkami masowego przekazu, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa

obywatelskiego.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych,

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, niezależnie od

obywatelstwa i miejsca zamieszkania, która przedstawi pozytywną opinię dwóch członków

Stowarzyszenia,

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub

rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela,

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie

pisemnej deklaracji,

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia,

5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10

członków Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4. Zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia, zaskarżania do Walnego

Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

§ 16

Członkowie zwyczajni obowiązani są do:

1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. Regularnego opłacania składek.

§ 17

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

§ 18

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie

Zarządowi,

b. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający pół roku,

c. Naruszenia postanowień statutu, nieprzestrzegania regulaminów i uchwał władz

Stowarzyszenia.

d. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

e. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

f. Z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,

g. Na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w ust.1 pkt.: b, c, f i g, orzeka Zarząd podając przyczyny

skreślenia lub wykluczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania

Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone

w ust. 3.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się większością głosów w głosowaniu jawnym, pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy Zebrania podejmą taką decyzję. W innym przypadku głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 23

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 24

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków jest prawomocne do podejmowania uchwał, gdy w pierwszym terminie obecna jest przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim wyznaczonym terminie Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 25

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 26

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 27

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i obraduje w sprawach, dla których zostało zwołane. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2. Uchwalanie statutu i jego zmian,

3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4. Ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz

Stowarzyszenia,

8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach

niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 29

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 30

Pierwszy skład Zarządu powołują założyciele Stowarzyszenia na Zebraniu Założycielskim.

§ 31

Zarząd składa się z 3 do 9 osób, w tym prezesa.

§ 32

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 33

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Realizacja celów Stowarzyszenia,

2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

3. Ustalanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,

4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

10. Powoływanie zespołów problemowych działających w ramach struktur Stowarzyszenia,

11. Powoływanie koordynatorów kierujących realizowanymi projektami.

§ 34

Realizowane przez Stowarzyszenie projekty muszą być inicjowane przez co najmniej 3 członków zwyczajnych i uzyskać akceptację Zarządu pod względem merytorycznym i finansowym.

 

§ 35

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i jego oddziałów terenowych; składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§ 36

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

§ 37

Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołują założyciele Stowarzyszenia na Zebraniu Założycielskim.

§ 38

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 39

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia i jego oddziałów terenowych,

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli lub

składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania

Zarządu,

4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie

ustalonym statutem,

5. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 40

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 41

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu

zatrudnienia z członkami Zarządu,

2. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3. Otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

 

 

 

§ 42

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 43

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonywanej przez pozostałych

członków organu, który uległ zmniejszeniu.

W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Oddziały Terenowe

 

§ 44

 

1. Członkowie Stowarzyszenia (w liczbie min. 15 osób) mogą utworzyć oddział terenowy na terenie określonym w §2.

2. Oddział terenowy posługuje się nazwą: Stowarzyszenie na Rzecz Nieustającego Rozwoju VAJRA – Oddział w (nazwa miasta i adres siedziby).

 

§ 45

 

Oddziały terenowe realizują cele i zadania statutowe Stowarzyszenia.

 

§ 46

 

Członkowie – założyciele oddziału terenowego wybierają ze swego grona Zarząd oddziału w liczbie dwóch osób (kierownik oddziału i zastępca), które po akceptacji Zarządu Stowarzyszenia odpowiadają za całokształt pracy oddziału.

 

§ 47

 

Oddziały terenowe mogą ubiegać się o osobowość prawną. Po uzyskaniu jej oddziały terenowe mogą:

- posiadać subkonto;

- zawierać umowy (po akceptacji Zarządu Stowarzyszenia).

 

§ 48

 

Zarząd oddziału wszelkie swe zobowiązania, koszty utrzymania, zatrudniania pracowników, media, rozlicza z własnego subkonta prowadząc jednocześnie odpowiednią indywidualną księgowość oddziału. Kontrolę nad tymi poczynaniami sprawuje Zarząd Stowarzyszenia, który może żądać odpowiednich sprawozdań lub dokonywać kontroli postępowań finansowych Zarządu oddziału. Kontrolę nad poczynaniami Zarządu Oddziału sprawuje również Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zgodnie z §35 i §39 ust. 1 niniejszego Statutu.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

 

§ 49

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 50

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich,

2. z darowizn, sponsoringu, spadków, zapisów,

3. z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia

4. z dotacji i grantów,

5. z pozyskanych środków UE

6. z prowadzenia działalności gospodarczej wg zasad określonych w odrębnych przepisach z przeznaczeniem zysków na cele statutowe stowarzyszenia,

7. z dochodów z imprez, zbiórek publicznych,

8. dotacji od organów państwowych i samorządowych oraz innych jednostek,
zarówno w kraju, jak; za granicą według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie,
9. z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości,

§ 51

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 52

Skreślony

§ 53

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 54

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.

§ 55

Do zawierania umów, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy prezesa lub v-ce prezesa i skarbnika Stowarzyszenia lub podpisy upełnomocnionych przez nich dwóch członków Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 56

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 57

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 58

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Na mocy niniejszego statutu zabronione jest:

  • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

  • przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  • wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.